wieloletnie doświadczenie

szeroki zakres usług prawnych

rzetelne doradztwo

profesjonalne wsparcie


Polityka prywatności

Zagościniec, dnia 03 listopada 2020 roku

Radca prawny Emilia Miśkiewicz szanuje Państwa prywatność oraz chroni przetwarzane dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu wyjaśnienie zasad przetwarzania danych osobowych w Kancelarii. Jest ona również spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L119 z 4.05.2016, str. 1) (dalej: "RODO").

Administrator.

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Emilia Miśkiewicz (adres Kancelarii: ul. Pogodna 13B, Zagościniec 05-200 Wołomin, tel. 509 425 779, e-mail: emilia.miskiewicz@kancelariamiskiewicz.pl, emilia.miskiewicz@kancelaria-wolomin.pl).

Szczegółowy zakres obowiązków radcy prawnego definiują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a zwłaszcza ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 2115 z późn. zm.).

Cele przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez radcą prawnego Emilię Miśkiewicz wyłącznie w związku z realizacją umowy o świadczenie usług prawnych zawartej z radcą prawnym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również na podstawie prawnie uzasadnionych interesów administratora, w szczególności dla celów marketingu usług własnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy każdorazowym przeprowadzeniu testu równoważenia interesów) oraz w celach księgowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Informacje stanowiące Państwa dane osobowe są wykorzystywane przez radcę prawnego Emilię Miśkiewicz w związku z istniejącymi wymogami ustawowymi. Oznacza to, że mają Państwo obowiązek podania danych osobowych niezbędnych do prawidłowego (zgodnego z prawem) wykonania czynności przez radcę prawnego. Odmowa przekazania tych informacji radcy prawnemu uniemożliwia poprowadzenie Państwa sprawy.

Państwa dane osobowe, podane w wysłanej do Kancelarii wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej i/lub formularza kontaktowego, będą przetwarzane w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uzyskania odpowiedzi na Państwa pytanie.

Środki ochrony danych.

Radca prawny Emilia Miśkiewicz zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości przetwarzanych danych oraz nadzorowanie przestrzegania zasad ochrony danych określonych w prowadzonej Dokumentacji przetwarzania danych osobowych i obowiązującej Polityce bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych w przez radcę prawnego Emilię Miśkiewicz.

Realizacja praw.

Kancelaria Zapewnia realizację Państwa praw zgodnie z przepisami RODO, w tym prawa dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawa do przenoszenia danych, a także prawa wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych. W tym zakresie prosimy o bezpośredni kontakt z radcą prawnym Emilią Miśkiewicz za pośrednictwem poczty e-mail (emilia.miskiewicz@kancelariamiskiewicz.pl).

Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działaniami radcy prawnego, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania danych.

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu lub po zakończeniu jej obowiązywania - przez okres przedawnienia roszczeń wobec radcy prawnego Emilii Miśkiewicz lub Klienta (10 lat). W przypadku przetwarzania danych w oparciu o uzasadniony interes administratora dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu, natomiast dane przetwarzane w celach księgowych - przez okres wymagany przepisami prawa, tzn. 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Odbiorcy danych.

Przewidywanymi odbiorcami Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy radcy prawnego Emilii Miśkiewicz oraz podmioty, którym radca prawny Emilia Miśkiewicz powierzy przetwarzanie danych oraz pracownicy i współpracownicy tych podmiotów (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, firmy kurierskie i pocztowe, podmioty wspierające radcę prawnego Emilię Miśkiewicz w świadczeniu usług prawnych) - w zakresie, w jakim jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania tych danych.

Przekazywanie danych.

Radca prawny Emilia Miśkiewicz przekazywała będzie Państwa dane osobowe organom publicznym (np. sądom i organom skarbowym) w zakresie realizacji obowiązków prawnych. Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego tylko w przypadku, gdy jest to niezbędne do świadczenia usług prawnych przez radcę prawnego Emilię Miśkiewicz, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni sposób ochrony.

Pliki cookies.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron www.kancelaria-wolomin.pl, www.kancelariamiskiewicz.pl nie są umieszczane bezpośrednio przez naszą stronę ani wykorzystywane przez naszą Kancelarię lecz są umieszczane przez skrypt bezpłatnej usługi map Googlemaps w dziale Dojazd i mogą być wykorzystywane przez Google oraz firmy trzecie będące partnerami lub klientami firmy Google. Kontynuacja korzystania z serwisu oznacza wyrażenie zgody na ich wykorzystanie.

Zmiany w Polityce prywatności.

Radca prawny Emilia Miśkiewicz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do Polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.

Kontakt.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt za pośrednictwem poczty e-mail (emilia.miskiewicz@kancelariamiskiewicz.pl).


Informacje

Jeśli mają Państwo pytania prosimy dzwonić pod numer:

+48 509 425 779

lub mogą Państwo skorzystać z naszego formularza kontaktowego

Czy wiesz, że...

Oferujemy szeroki zakres usług prawnych obejmujący: nieruchomości, prawo spadkowe, prawo rodzinne i opiekuńcze, odszkodowania, prawo pracy, spółki, windykację należności.

Kancelarię prowadzi posiadająca ponad 10 letnie doświadczenie zawodowe Emilia Miśkiewicz, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-10665.

Kancelaria Radcy Prawnego Emilia Miśkiewicz zapewnia kompleksową pomoc prawną zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i biznesowych.

Usługi Kancelarii obejmują szeroki zakres wielu działań i dziedzin prawa - między innymi udzielamy porad prawnych, sporządzamy i opiniujemy umowy, bierzemy udział w negocjacjach, reprezentujemy Klientów w sporach sądowych.